Algemene voorwaarden

Lotte Sierens, handelend onder de naam 'A Lotte Love', en hierna genoemd 'A Lotte Love', is een eenmanszaak die valt onder het Belgische recht, met maatschappelijke zetel te Veldestraat 146, 9850 Merendree. Ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 0753.938.636. 

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via de volgende gegevens: info@alottelove.be of op +32 492 06 14 48

Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van A Lotte Love, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen A Lotte Love en haar Klant.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een consultatie, lezing of workshop of bij het aankopen van een product: (i) volledig geïnformeerd werd door A Lotte Love omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

Art. 1. Definities en toepassingsgebied

Art. 2. Totstandkoming van de overeenkomst


De overeenkomst tussen A Lotte Love en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant een consultatie, lezing of workshop boekt of een product aankoopt. Bij het aanvragen van een behandeling bevestigt de Klant dat hij/zij alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten aan A Lotte Love te hebben bezorgd.


Art. 3 Prijzen en betaling

De prijs voor de diensten van A Lotte Love is deze zoals vermeld op de website. De betaling gebeurt bij aankoop van een product steeds online via de gegeven opties op de website van A Lotte Love. De betaling bij een consulatie gebeurt onmiddellijk na de consultatie via contante betaling of met bancontact.

Wanneer u een pre-order plaatst, moet u de volledige prijs vooraf van het product betalen.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van A Lotte Love betaalbaar uiterlijk veertien (14) dagen na de datum van de factuur. Betalingen kunnen gebeuren via contante betaling, met bancontact of door middel van een overschrijving.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden dan ook:
• worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;
• heeft A Lotte Love het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen;
• heeft A Lotte Love het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten te weigeren; en
• kan A Lotte Love bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van A Lotte Love om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.


Art. 4 Aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van A Lotte Love, blijft de Klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

A Lotte Love neemt in het kader van haar competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepast en voor de professionele adviezen die zij geeft. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

A Lotte Love is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: staking, oproer, brand, oorlog, epidemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.


Art. 5 Overmacht

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

Indien u een fysiek product aankoopt via de webshop van A Lotte Love, heeft u na levering van het product 14 dagen tijd om uw herroepingsrecht uit te oefenen. Om gebruik te maken van dit recht dient u eerst contact met ons op te nemen via info@alottelove.be, waarbij u A Lotte Love via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stelt van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet A Lotte Love bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Na annulering heeft u nogmaals 14 dagen tijd om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de retourkosten van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de bezorger.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Art. 6 Herroepingsrecht

De Klant zal alle intellectuele rechten in verband met de diensten van A Lotte Love in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Alle intellectuele rechten (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) met betrekking tot allerhande documentatie en geleverde diensten komen uitsluitend toe aan A Lotte Love en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de Klant.Art. 7 Intellectuele rechten

Art. 8 Levering

Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:

Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. A Lotte Love is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. A Lotte Love verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Wanneer de Klant een bestelling in pre-order plaatst, worden de producten verzonden of staan ze klaar voor afhaling van zodra ze beschikbaar zijn. De releasedatums kunnen worden gewijzigd. Als gevolg hiervan kan A Lotte Love niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in releasedata.

A Lotte Love levert enkel binnen België/Nederland.


Art. 9 Bescherming van persoonsgegevens

​A Lotte Love zal in het kader van haar contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, gegevens betreffende de algemene gezondheid, enz. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving.

A Lotte Love treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van facturatie, het verbeteren van onze dienstverlening, direct marketing en prospectie (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief, al dan niet elektronisch). De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners die als verwerkers optreden, professionele adviseurs (zoals externe advocatenkantoren en boekhouders) en overheidsinstanties. A Lotte Love neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen.

Elke betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van A Lotte Love. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via mail worden ingediend mits bewijs van identiteit. Elke betrokkene kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door A Lotte Love hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van A Lotte Love of via de website/per e-mail.


Art. 10 Varia

Technische problemen website: A Lotte Love kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. A Lotte Love stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. A Lotte Love kan evenwel geen enkele garantie bieden.

Website: A Lotte Love is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. A Lotte Love zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. A Lotte Love is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Ondeelbaarheid. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A Lotte Love. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van A Lotte Love, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.

Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door A Lotte Love van de rechten krachtens de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door A Lotte Love moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Splitsbaarheid. De bepalingen van overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Toepasselijk recht. Alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.